کتابمقدس برای تلفنهای جیبی

لطفا از لینک زیر، فایل زیپ شده را به کامپیوتر خود دانلود کنید. سپس فایل دانلود شده

را باز کرده، فایل «jar» را از طریق «بلوتوت» و یا «کابل» به تلفن جیبی خود منتقل کنید.

خود تلفن به شکل خودکار متن کتابمقدس را نصب خواهد کرد. برخی از تلفونها جهت نصب

به فایل «jad» نیز احتیاج دارند.

تلفن‌های جیبی دیگر

سونی اریکسون

ترجمه قدیم

ترجمه قدیم

ترجمه عصر جدید

ترجمه عصر جدید

ترجمه دری

ترجمه دری