The Bible for Mobile Phones

لطفا از لینک زیر، فایل زیپ شده را به کامپیوتر خود دانلود کنید. سپس فایل دانلود شده

را باز کرده، فایل «jar» را از طریق «بلوتوت» و یا «کابل» به تلفن جیبی خود منتقل کنید.

خود تلفن به شکل خودکار متن کتابمقدس را نصب خواهد کرد. برخی از تلفونها جهت نصب

به فایل «jad» نیز احتیاج دارند.

Most Phones

Sony Ericsson

Classic Translation

Classic Translation

New Translation

New Translation

Dari

Dari